Disclaimer

MEDIONmobile heeft de informatie op deze website (waaronder tarieven, productbeschrijvingen en productspecificaties, handleidingen en formulieren) met de uiterste zorg geformuleerd, maar sluit niet uit dat daarin fouten, onvolledigheden of verschrijvingen staan. MEDIONmobile kan er niet voor instaan dat de informatie, diensten en/of programmatuur die op deze website worden aangeboden, geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze wilt gebruiken. MEDIONmobile en ALDI sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard en op welke grond dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, de daarop aangeboden informatie, diensten en/of programmatuur dan wel die verband houdt met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Indien u van deze website gebruik maakt, accepteert u deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

MEDIONmobile is een handelsnaam van MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor prepaid mobiele telecommunicatiediensten van MEDION AG gevestigd te Essen, Duitsland.

1. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis: Aanvullende Voorwaarden: eventuele voorwaarden die naast de Algemene Voorwaarden gelden ten aanzien van een specifieke aanbieding voor MEDIONmobile Diensten of ten aanzien van een specifieke MEDIONmobile Dienst;
 • Algemene Voorwaarden: de ze algemene voorwaarden;
 • Apparatuur: elk apparaat (inclusief bijbehorende software) die door de Klant wordt aangewend voor gebruik van de MEDIONmobile Diensten;
 • Beltegoed: het voorafbetaalde bedrag ten bedrage waarvan de Klant gebruik kan maken van MEDIONmobile Diensten;
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de MEDIONmobile Diensten;
 • MEDION: de vennootschap naar Duits recht MEDION AG, gevestigd te Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland;
 • MEDIONmobile: de handelsnaam waaronder MEDION de MEDIONmobile Diensten aanbiedt.
 • MEDIONmobile Diensten: de door MEDION geleverde openbare elektronische communicatiediensten met betrekking tot het directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;
 • Netwerk: het openbare elektronische communicatienetwerk voor mobiele telecommunicatiediensten waarvan MEDION bij de MEDIONmobile Diensten gebruikmaakt;
 • Overeenkomst: de tussen de Klant en MEDION gesloten overeenkomst in verband met de levering en het gebruik van de MEDIONmobile Diensten;
 • Roaming: de mogelijkheid om in het buitenland via andere communicatienetwerken dan het Netwerk gebruik te maken van MEDIONmobile Diensten;
 • SIM-kaart: de Subscriber Identity Module kaart die, na plaatsing in de Apparatuur, de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van MEDIONmobile Diensten;
 • Website: alle pagina‘s die vallen onder het door MEDION beheerde domein www.medionmobile.nl.


2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MEDION met betrekking tot MEDIONmobile Diensten en op de Overeenkomst. Voor een specifieke aanbieding of voor specifieke MEDIONmobile Diensten kan MEDION Aanvullende Voorwaarden hanteren die door aanvaarding door de Klant van de betrokken aanbieding of door aanschaf door de Klant van de betrokken MEDIONmobile Dienst worden aanvaard en dan eveneens van toepassing zijn op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden.
2.2 Indien enig beding in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bedingen onverkort van toepassing. MEDION en de Klant in overleg een nieuw beding overeenkomen ter vervanging van het nietige c.q. vernietigde beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het nietige c.q. vernietigde beding in acht worden genomen.
2.3 MEDION kan de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en de tarieven voor de MEDIONmobile Diensten te allen tijde wijzigen. MEDION maakt dergelijke wijzigingen in ieder geval via haar Website bekend. De wijzigingen treden in werking een maand na de bekendmaking of op een latere datum indien dat bij de bekendmaking wordt vermeld. Indien de Klant een wijziging niet accepteert, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging moet MEDION voor de ingangsdatum van de wijziging hebben bereikt.
2.4 De in het vorige lid genoemde opzeggingsbevoegdheid geldt niet indien de wijziging: (i) in het voordeel is van de Klant of geen gevolgen heeft voor zijn rechtspositie, (ii) reeds bij het aangaan van de Overeenkomst was overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de periodieke wijziging van tarieven op grond van factoren buiten de controle van MEDION, of (iii) van overheidswege of op grond van toepasselijke wet- en regelgeving is vereist.

3. Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de verzegeling op de verpakking van de prepaid telefoonkaart verbreekt en zijn SIM-kaart activeert.
3.2 De Klant kan gebruik maken van de MEDIONmobile Diensten zolang hij beschikt over Beltegoed en dit Beltegoed geldig is.
3.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
3.4 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDION. MEDION kan hieraan voorwaarden stellen.
3.5 MEDION is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

4. Beltegoed

4.1 MEDION biedt de Klant de mogelijkheid aan om het Beltegoed op te waarderen. MEDION stelt de bedragen vast waarmee Beltegoed kan worden opgewaardeerd en kan voor specifieke MEDIONmobile Diensten afzonderlijke vormen van Beltegoed of wijzen van opwaardering hanteren. MEDION kan de bedragen waarvoor kan worden opgewaardeerd, de vormen van Beltegoed en de wijzen van opwaardering wijzigen met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken.
4.2 Indien niets anders vastgelegd in de Aanvullende Voorwaarden, is het Beltegoed op de SIM-kaart onbeperkt houdbaar indien de Klant minimaal één keer per 12 maanden na activering dan wel na de voorgaande opwaardering het Beltegoed opwaardeert. Indien de Klant het Beltegoed niet binnen 12 maanden opwaardeert, wordt het “bevroren” voor een periode van 3 maanden, waardoor de Klant alleen nog van MEDIONmobile Diensten gebruik kan maken voor zover daarvoor geen vergoeding geldt. Indien de Klant binnen die periode van 3 maanden het Beltegoed niet opwaardeert, verliest het dan resterende Beltegoed zijn geldigheid en zullen de MEDIONmobile Diensten niet meer worden geleverd aan de Klant. Het Beltegoed en het telefoonnummer komen dan automatisch te vervallen, de SIM-kaart is niet meer te gebruiken en de Overeenkomst is dan beëindigd, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van compensatie.
4.3 De Klant heeft gedurende de Overeenkomst noch bij beëindiging van de Overeenkomst recht op terugbetaling van (een deel van) het Beltegoed door MEDION.

5. MEDIONmobile Diensten

5.1 De MEDIONmobile Diensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd kan worden gegarandeerd. De kwaliteit houdt onder andere verband met de gebruikte Apparatuur, de radiodekking van het Netwerk en atmosferische omstandigheden. MEDION garandeert niet de voortdurende beschikbaarheid of ongestoorde werking van het Netwerk of MEDIONmobile Diensten. De Klant kan bij de Klantenservice van MEDION en/of via de Website meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Netwerk en MEDIONmobile Diensten.
5.2 MEDION biedt de mogelijkheid van Roaming aan in bepaalde landen buiten Nederland. De lijst van deze landen is via de Website en de Klantenservice van MEDION te raadplegen en kan door MEDION van tijd tot tijd worden aangepast. De Klant kan in de betreffende landen gebruik maken van Roaming met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die in de desbetreffende landen gelden. MEDION garandeert niet de beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening bij Roaming en kan de mogelijkheid tot Roaming met betrekking tot bepaalde MEDIONmobile Diensten uitsluiten of nader beperken. De toepasselijke tarieven bij Roaming zijn op de Website of via de Klantenservice van MEDION te raadplegen en zijn aan verandering onderhevig.
5.3 MEDION garandeert geen minimumsnelheid voor dataverkeer en kan een datalimiet instellen. MEDION kan de vertrouwelijkheid van gegevens bij gebruik van het Internet niet garanderen. De Klant onderkent dat het gebruik van het Internet met behulp van de MEDIONmobile Diensten risico‘s met zich meebrengt. Deze risico‘s zijn in algemene zin beschreven op de Website.
5.4 MEDION behoudt zich het recht voor om zijn aanbod van MEDIONmobile Diensten aan te passen, bepaalde MEDIONmobile Diensten af te schaffen of te vervangen door andere diensten. Om de prijs, functionaliteit, kwaliteit en/ of continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is MEDION voorts gerechtigd om alle Klanten over te zetten naar het netwerk en/of de netwerkdiensten van een andere aanbieder. Dergelijke aanpassingen, afschaffingen, vervangingen of overzettingen zullen vooraf door MEDION aan de Klant worden meegedeeld en MEDION zal zich inspannen deze met zo min mogelijk overlast voor de Klant uit te voeren.

6. Rechten en verplichtingen van de Klant

6.1 De Klant dient de MEDIONmobile Diensten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. Tevens is de Klant gehouden redelijke instructies van MEDION of van daartoe bevoegde toezichthoudende of justitiële autoriteiten op te volgen.
6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van door de Klant gebruikte Apparatuur en voor de beveiliging van die Apparatuur tegen onbevoegd gebruik.
6.3 De Klant is uitsluitend gerechtigd tot een normaal gebruik van de MEDIONmobile Diensten. "Normaal gebruik" wil zeggen mobiel bel- en/of dataverkeer geïnitieerd vanaf een mobiel toestel (of een ander mobiel apparaat waarmee bel-en/of data verkeer geïnitieerd kan worden). In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van gebruik van de MEDIONmobile Diensten: (i) voor (technische) kunstgrepen, waaronder het gebruik ten behoeve van niet-mobiele apparatuur zoals SIMboxen, GSM gateways of ten behoeve van automatische oproepsystemen, (ii) voor wederverkoop, (iii) op een wijze waardoor schade of hinder wordt toegebracht aan MEDION of derden, en/of (iv) op een wijze waardoor het functioneren of de integriteit van het Netwerk of de systemen van MEDION worden bedreigd dan wel het Netwerk of de systemen van MEDION onevenredig worden belast. MEDION behoudt zich het recht voor om in geval van ander dan normaal gebruik de levering van MEDIONmobile Diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of te beëindigen.
6.4 Om misbruik te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard pincode te vervangen door een persoonlijke pincode. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze pincode.
6.5 De door MEDION aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart is en blijft eigendom van MEDION. Het kopiëren of op enigerlei wijze aanpassen van de SIM-kaart is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDION.
6.6 De Klant dient zorgvuldig met de SIM-kaart om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, verlies, beschadiging en diefstal. In geval van onbevoegd gebruik, diefstal, verlies of beschadiging van de SIM-kaart dient de Klant MEDION daarvan onverwijld in kennis te stellen. Op verzoek van de Klant en na betaling van de hiermee gemoeide kosten, ontvangt de Klant van MEDION bij diefstal, verlies of beschadiging een nieuwe SIM-kaart.
6.7 De Klant is aansprakelijk voor de kosten voor het gebruik van MEDIONmobile Diensten met behulp van de aan de Klant verstrekte SIM-kaart, ook al geschiedt dat gebruik zonder toestemming van de Klant.
6.8 MEDION is gerechtigd het gebruik van een SIM-kaart zonder voorafgaande mededeling aan de Klant te blokkeren in geval van (een vermoeden van) misbruik van die SIM-kaart. Alle kosten die verband houden met het blokkeren en opnieuw aansluiten van een SIM-kaart zijn voor rekening van de Klant.

7. Telefoonnummers en nummerbehoud

7.1 MEDION wijst de Klant een telefoonnummer toe. MEDION is gerechtigd het telefoonnummer van de Klant om zwaarwegende redenen, waaronder wordt begrepen veranderde wet- en regelgeving, of op instructie van het bevoegde gezag in te trekken of te wijzigen.
7.2 De Klant kan MEDION middels een daartoe bestemd formulier, dat via de Website en de Klantenservice van MEDION beschikbaar wordt gesteld, verzoeken een telefoonnummer te behouden dat de Klant bij een andere aanbieder van mobiele communicatiediensten in gebruik heeft, als de Klant de overeenkomst met die aanbieder beëindigt en die aanbieder zijn medewerking verleent aan portering van het nummer. Bij rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst en mits de Klant al zijn verplichtingen jegens MEDION is nagekomen, kan de Klant het telefoonnummer behouden voor gebruik bij een andere aanbieder indien de Klant daartoe voor beëindiging een verzoek richt tot de andere aanbieder.
7.3 Het porteren van nummers is mede afhankelijk van de medewerking van de betrokken andere aanbieder. MEDION is niet aansprakelijk in het geval nummerportering niet slaagt of wordt vertraagd.

8. Tarieven

8.1 De Klant is MEDION vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de MEDIONmobile Diensten volgens de daarvoor vastgestelde en bekendgemaakte tarieven. De verschuldigde vergoedingen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. De verschuldigde vergoedingen worden door MEDION in mindering gebracht op het Beltegoed van de Klant. 8.2 Voor de vaststelling van de door de Klant verschuldigde vergoedingen als bedoeld in het vorige lid zijn de gegevens uit de administratie van MEDION beslissend, tenzij de Klant de onjuistheid daarvan aantoont. 8.3 De Klant kan de actuele tarieven inzien via de Website of opvragen via de Klantenservice van MEDION.

9. Opschorting

9.1 MEDION is gerechtigd de levering van MEDIONmobile Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de Klant zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION niet of niet tijdig nakomt.
9.2 De opschorting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige compensatie. De opschorting eindigt, behoudens bijzondere omstandigheden, indien de Klant binnen een door MEDION gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. MEDION kan vervolgens nadere voorwaarden stellen. Alle kosten die verband houden met de opschorting zijn voor rekening van de Klant.
9.3 Indien MEDION vaststelt dat de Klant binnen een redelijke termijn, na daartoe door MEDION schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen niet alsnog is nagekomen, kan MEDION de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

10. Wijzigingen, Storingen en Onderhoud

10.1 MEDION kan de (technische en functionele) eigenschappen van de MEDIONmobile Diensten en/of het Netwerk wijzigen. MEDION kan voorts ten behoeve van onderhoud, instandhouding, uitbreiding of wijziging van het Netwerk en/of de MEDIONmobile Diensten (de mogelijkheid tot) het gebruik van MEDIONmobile Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen. MEDION zal een eventuele onderbreking van de dienstverlening tijdig van tevoren bekendmaken, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
10.2 Eventuele storingen aan het Netwerk en/of de MEDIONmobile Diensten zullen zo spoedig mogelijk worden onderzocht, waarbij MEDION zich zal inspannen om de storing zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen.
10.3 De kosten van storingsonderzoek en herstel aan het Netwerk komen voor rekening van MEDION. Deze kosten komen voor rekening van de Klant indien uit het onderzoek blijkt, dat de storing zich bevindt in de Apparatuur van de Klant, dan wel het gevolg is van een handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION.
10.4 In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de benodigde vergunningen terzake de MEDIONmobile Diensten of het Netwerk, of indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken, is MEDION gerechtigd de levering van MEDIONmobile Diensten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11. Aansprakelijkheid Klant

11.1 De Klant is aansprakelijk voor de schade die MEDION lijdt als gevolg van onrechtmatig handelen door de Klant of handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION.
11.2 De Klant vrijwaart MEDION tegen aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken zijn terug te voeren op enig onrechtmatig handelen door de Klant of enig handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION.

12. Aansprakelijkheid MEDION

12.1 MEDION is jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige schade, op welke grondslag deze ook wordt gevorderd, behoudens indien en voor zover aansprakelijkheid van MEDION in de volgende leden van dit artikel is voorzien.
12.2 Met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, is MEDION in verband met een aan MEDION toerekenbare tekortkoming of in verband met onrechtmatig handelen door MEDION jegens de Klant slechts aansprakelijk voor directe schade tot een maximumbedrag van € 500,-- per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Onder directe schade wordt in het kader van dit artikel uitdrukkelijk niet begrepen gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, omzet- of winstderving, bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill of klanten, of schade door verlies of verminking van gegevens.
12.3 Indien als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen meer dan één vordering ontstaat van klanten van MEDION, dan is de aansprakelijkheid van MEDION ten aanzien van al haar Klanten gezamenlijk beperkt tot een bedrag van € 500.000,-- voor die gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen en tot een maximumbedrag van € 1.000.000,-- per kalenderjaar. MEDION is in zodanig geval slechts verplicht de aan MEDION toerekenbare directe schade per Klant naar evenredigheid te voldoen.
12.4 De Klant dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één jaar nadat deze aan de Klant bekend is geworden schriftelijk aan MEDION te hebben gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat een eerdere melding van die schade in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
12.5 MEDION is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de Klant van diensten van derden met behulp of door middel van de MEDIONmobile Diensten en evenmin voor schade die voortvloeit uit het onjuist adviseren door de Klantenservice van MEDION.
12.6 Onverminderd de voorgaande leden van dit artikel, is MEDION slechts aansprakelijk voor schade die naar objectieve maatstaven redelijkerwijze te voorzien was op het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover het schade betreft die is veroorzaakt door opzet of bewuste nalatigheid door MEDION dan wel indien en voor zover de aansprakelijkheid van MEDION voor de betrokken schade op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onder het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

13. Persoonsgegevens

13.1 Door MEDION bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst verzamelde (persoons)gegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van MEDION en met inachtneming van de pirvacyverklaring van Medion, zoals gepubliceerd op de Website, verwerkt ten behoeve van:
 • het aanbieden en uitvoeren van de MEDIONmobile Diensten;
 • het aangaan en (doen) nakomen van contractuele verplichtingen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden;
 • klachtbehandeling en geschilbeslechting;
 • marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, alsmede de levering van toegevoegde waardediensten, mits de Klant daarvoor toestemming heeft verleend en met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken;
 • het bevorderen van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen binnen MEDION.

13.2 De Klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens en kan bij de Klantenservice van MEDION nadere informatie inwinnen over de verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens.
13.3 MEDION verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden: (i) voor de uitvoering van de Overeenkomst en andere in artikel 13.1 genoemde doeleinden; (ii) indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten, (iii) op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad en/of (iv) indien MEDION de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde.
13.4 MEDION treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de MEDIONmobile Diensten, welke maatregelen nader uiteen zijn gezet op de Website en onder meer ertoe strekken om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen onbedoelde of niet toegestane opslag, verwerking, toegang, verstrekking, wijziging, verlies of vernietiging. Bij inbreuken op de beveiliging met nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de continuïteit van de MEDIONmobile Diensten zal MEDION de ACM en eventuele andere toezichthoudende autoriteiten daarvan in kennis stellen. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Klant, zal MEDION zich inspannen om de Klant eveneens onverwijld daarvan in kennis stellen.

14. Geschillenregeling

14.1 Geschillen tussen de Klant en MEDION over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden) kunnen zowel door de Klant als door MEDION worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
14.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan MEDION heeft voorgelegd. MEDION zal binnen dertig dagen na ontvangst van de brief schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal MEDION de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk wordt gezonden.
14.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van MEDION dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
14.4 Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is MEDION aan deze keuze gebonden. Indien MEDION het geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, zal MEDION de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Indien de Klant niet of niet binnen voornoemde termijn reageert, is MEDION gerechtigd het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15. Toepasselijk recht

15.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden.
15.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel, kunnen geschillen ook worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, dan wel aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in gevallen dat de ACM bevoegd is. De MEDIONmobile Diensten worden u aangeboden door MEDION AG, met zetel te Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland.

Privacybeleid

Privacyverklaring ALDI TALK

MEDIONmobile/ALDI TALK waardeert uw bezoek aan deze website en uw interesse in onze producten en diensten.

MEDIONmobile is een handelsnaam van MEDION AG (Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland). Via onze handelspartner ALDI brengen wij het prepaid mobiele tarief ALDI TALK op de markt. Hiervoor maken we gebruik van het KPN-Mobielnetwerk.

Volgens AVG (GDPR) is MEDION AG verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Het is KPN voor het gebruik van het mobiele telefoonaanbod, inclusief enkele online diensten van deze website, zoals online opladen, nummerportabiliteit of vervangende kaart.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus en willen graag dat u zich bij het gebruik van onze homepage en van onze producten veilig voelt. Voor MEDIONmobile is de bescherming van de privésfeer bij het verwerken van persoonlijke gegevens een belangrijk centraal thema, en dit geldt binnen al onze bedrijfsprocessen. Wij zorgen voor de bescherming van de gegevens die bij uw bezoek aan de MEDIONmobile-internetsite door ons zijn verzameld, verwerkt en gebruikt. Daarnaast zijn we bij alle vragen aangaande de gegevensbescherming bij MEDIONmobile graag uw contactpersoon, we registreren uw opmerkingen en streven ernaar deze zo snel mogelijke af te handelen. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Lees deze daarom regelmatig opnieuw door. In de laatste regel van de onderstaande privacyverklaring staat wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

1. Principes

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en te goeder trouw verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor zover mogelijk geven we onze bedrijfsprocessen zodanig vorm dat bij de ontwikkeling van de producten en het aanbod aan dienstverlening al rekening gehouden wordt met de vereisten aangaande de gegevensbescherming en dat persoonsgegevens zodanig geanonimiseerd worden, dat de betrokken persoon niet of niet meer geïdentificeerd kan worden wanneer daardoor de overeengekomen doel niet in gevaar gebracht wordt. MEDIONmobile gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer en de verdere ontwikkeling van deze internetsite, voor het beheer van klanten, gebruikers en marketing, om u te informeren over onze diensten en producten en voor andere nauwkeurig gedefinieerde doelen.

2. Gebruikte bronnen en gegevens

In het kader van onze zakelijke relatie verwerken we persoonsgegevens die we rechtstreeks van u hebben verkregen. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we op toegestane wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen of die aan ons worden doorgegeven door bevoegde andere derden, voor zover deze gegevens voor het leveren van de betreffende diensten en in het kader van het overeengekomen gebruiksdoel vereist zijn.

We slaan de gegevens op die nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling, het gebruiken van onze producten of het leveren van diensten, bijvoorbeeld reparaties, en - als u daarvoor heeft gekozen - voor de afhandeling van betalingen. Dit zijn persoonsgegevens zoals uw adresgegevens, uw geboortedatum (als uw leeftijd gecontroleerd moet worden) en de voor bepaalde betaalwijzen benodigde gegevens. Aan uw adresgegevens worden de resp. bestelgegevens (artikelen, hoeveelheden, prijs, etc.) toegevoegd. In de meeste gevallen is MEDIONmobile al wettelijk verplicht om deze gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld bij de leeftijdscontrole volgens het jeugdrecht (wetten ter bescherming van kinderen) of de belastingwetgeving).

3. Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt conform de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanvullende nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor het voldoen aan overeenkomstverplichtingen (art. 6 lid 1 b AVG):

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de handel met producten en diensten op het gebied van consumentenelektronica. De doelen van de gegevensverwerking zijn in eerste instantie gericht op het concrete product (bv. fysiek of digitaal) en de toepassingsmogelijkheden ervan of op een aan ons gegeven opdracht (bv. reparatie). Verdere details over de doelen van de gegevensverwerking staan in de overeenkomstdocumenten, de handleiding en de handelsvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden.

In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid1 f AVG):

Voor zover vereist verwerken we uw gegevens, behalve voor het eigenlijke voldoen aan de overeenkomst, voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Daaronder vallen de controle en optimalisatie van procedures voor de analyse van de behoeften met als doel directe benadering van klanten, reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar heeft tegen het gebruik daarvoor van uw gegevens, het aanhangig maken van juridische claims en de verdediging bij juridische conflicten, het waarborgen van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf van MEDIONmobile, het voorkomen en oplossen van misdrijven op basis van een verordening door of namens de overheid en de maatregelen voor het bedrijfsmanagement en de verdere ontwikkeling van diensten en producten van MEDIONmobile.

Op basis van uw toestemming (art. 6 lid1 a AVG):

Voor zover wij beschikken over uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bv. het doorgeven van gegevens binnen het concern, de evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden) vindt de rechtmatigheid van deze verwerking plaats op basis van uw toestemming. De gegeven toestemming kan op elk moment worden herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25/05/2018. Het herroepen van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping verwerkte gegevens. Op basis van wettelijke bepalingen (art. 6 lid1 c AVG) of in het algemene belang (art. 6 lid1 e AVG):

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de identiteits- en leeftijdscontrole of het uitvoeren van belastingtechnische controle- en aangifteverplichtingen. Voor zover onderstaand niet specifiek aangegeven worden bij het gebruik van deze internetsite in principe geen persoonsgegevens verwerkt; dat wil zeggen, niet opgeslagen of gewijzigd of aan derden doorgegeven.

4. Doorgeven van gegevens aan derde landen of aan internationale organisatiesn

Het doorgeven van gegevens aan plaatsen in landen buiten de Europese Unie (zgn. derde landen) vindt plaats voor zover dat voor de uitvoering van uw opdrachten nodig is, wettelijk verplicht is of u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bovendien geeft MEDIONmobile geen persoonsgegevens door aan plaatsen in derde landen of internationale organisaties. Wel maakt MEDIONmobile voor bepaalde opdrachten gebruik van dienstverleners die eveneens gebruikmaken van derde dienstverleners die hun hoofdvestiging, het moederbedrijf of computercentra in een derde land kunnen hebben. Volgens art. 45 AVG is het doorgeven toegestaan als de Europese Commissie heeft besloten dat in een derde land een gepast niveau van bescherming bestaat. Als een dergelijke beslissing niet genomen is mogen MEDIONmobile of de dienstverlener persoonsgegevens alleen doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie voor zover er voorzien is in passende garanties (bv.standaard gegevensbeschermingsclausules, die door de Commissie of de toezichthoudende instantie in een bepaalde procedure zijn geaccepteerd) en er uitvoerbare rechten en effectieve beroepsmogelijkheden bestaan. MEDIONmobile heeft met deze dienstverleners overeenkomsten afgesloten via de zgn opdrachtverwerking die regelen dat met de overeenkomstpartners altijd grondbeginselen over de bescherming van gegevens worden aangehouden, waarbij het Europese niveau van gegevensbescherming in acht wordt genomen.

5. Bewaartermijnen

MEDIONmobile verwerkt uw persoonsgegevens en slaat deze op zolang dit voor de uitvoering van onze overeenkomstverplichtingen en wettelijke verplichtingen nodig is. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege wettelijke verplichtingen, dan worden deze regelmatig verwijderd, tenzij de - tijdelijke - verdere verwerking vereist is voor te volgende doelen: Behoud van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen. Volgens de Duitse voorschriften van §§ 195 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt. Verder behoort daartoe de uitvoering van handels- en belastingtechnische Bewaarplicht volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB, Handelsgesetzbuch) of het Duitse belastingwetboek (AO, Abgabenordnung). De in de hiervoor genoemde wetten bepaalde termijnen voor bewaren resp. documentatie bedragen twee tot tien jaar.

6. Rechten van betrokkenen

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft recht op:

inzage (art. 15 AVG),

rectificatie (art. 16 AVG),

wissen van gegevens (art. 17 AVG),

beperking van de verwerking (art. 18 AVG),

overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en

recht van bezwaar (art. 21 AVG),

Bovendien bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (art. 77 AVG).

7. Verplichting tot de beschikbaarstelling van gegevens

In het kader van onze handelsrelatie moet u die persoonsgegevens beschikbaar stellen die voor het beginnen en uitvoeren van een handelsrelatie en de uitvoering van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn of tot het verzamelen waarvan we wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen we gewoonlijk niet in staat zijn de overeenkomst met u af te sluiten of uit te voeren of komt de uitvoering van uw wettelijke rechten (bv. garanties en vrijwaringen) in gevaar.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Voor de motivering en uitvoering van de handelsrelatie gebruiken we in principe geen volautomatische besluitvorming volgens art. 22 AVG. Wanneer in specifieke gevallen wel gebruikmaken van deze procedures, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven. We verwerken uw gegevens gedeeltelijk automatisch met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profiling). We maken bijvoorbeeld gebruik van profiling om u gericht te kunnen informeren over producten en diensten of we gebruiken analyse-instrumenten. Dit maakt een op de vraag afgestemde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

9. Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze internetsite

Bij uitsluitend informatief gebruik van de internetsite, het zogenaamde bekijken, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze gegevens doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze internetsite bekijkt verzamelen we daarom de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u onze internetsite te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid1 S. 1 lit. f AVG):

 • IP-adres

 • Datum en tijd van de aanvraag

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van de vraag (concrete pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Per keer doorgeven hoeveelheid gegevens

 • Internetsite van welke de vraag komt

 • Browser

 • Besturingssysteem en de interface daarvan

 • Taal en versie van de browsersoftwareNaast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze internetsite cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de gebruikte browser op de harde schijf worden opgeslagen en waardoor degene die de cookie laat plaatsen (in dit geval wij), bepaalde informatie krijgt. Dit dient bijvoorbeeld voor de prestatie-analyse van de internetpagina door cookies die helpen om onze internetpagina te verbeteren, doordat ze ons overzichtsstatistieken leveren over het aantal bezoekers van een pagina, welke delen van een pagina het meest bekeken worden en de stad of de plaats van vestiging van de gebruiker. Deze kunnen worden geïnstalleerd door een door ons ingeschakelde externe analyseaanbieder. Deze cookies identificeren u niet persoonlijk. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze dienen er alleen voor om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Daarbij gebruikt MEDIONmobile de volgende soorten cookies: Tijdelijke cookies en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Hieronder vallen met name de sessie-cookies. Deze slaan een zgn. sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u weer naar onze internetsite gaat. De sessie-cookies worden verwijderd als u uitlogt of uw browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch na een opgegeven duur verwijderd en deze duur kan per cookie wisselen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstelling naar eigen wensenvoorkeur configureren en bv. het accepteren van Third-Party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze internetsite kunt gebruiken. De meeste browsers hebben verschillende mogelijkheden ter bescherming van de privésfeer. U kunt bijvoorbeeld de eerste aanbieders van cookies toestaan, maar cookies van derden weigeren of altijd een bericht vragen wanneer een website een cookie wil installeren. Een dergelijke uitschakeling van cookies leidt ertoe dat het plaatsen van nieuwe cookies niet mogelijk is. Dit voorkomt echter niet dat eerder geplaatste cookies toch verder op uw apparaat actief blijven totdat u alle cookies in uw browserinstellingen heeft verwijderd. De handleiding voor het beheer van cookies binnen uw browser vindt u gewoonlijk in de Help-functie van de browser of in de handleiding van uw smartphone of van het gebruikte vaste of mobiele product met internettoegang.

Daarnaast gebruiken we cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account heeft of een afzonderlijke individuele toegang heeft tot onze aanbiedingen. Zo niet, dan moet u zich voor elk bezoek opnieuw aanmelden. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw Flash-plug-in. Daarnaast gebruiken we HTML5 storage objects die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van uw gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van de Flash-cookies wilt moet u een daarvoor passende add-in installeren, bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door uw browser in de privé-modus te gebruiken.

U heeft het recht om op elk moment het opnemen van meetgegevens door onze partners te blokkeren door gebruik te maken van de hieronder genoemde mogelijkheid van bezwaar (opt-out).

10. Informatie over uw recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Een door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kunt u op elk moment bij MEDIONmobile herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25/05/2018. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen naar de toekomst toe effect heeft. Verwerkingen die voor het herroeping hebben plaatsgevonden worden er niet door beïnvloed.

Individuele gevallen-gerelateerd recht van bezwaar

U heeft het recht om redenen die volgen uit uw bijzondere situatie, op elk moment tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van art. 6 lid1 e AVG (gegevensverwerking in publiek belang) bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepaling gestoelde profiling in de zin van art. 4 nr. 4 AVG. Als u bezwaar maakt, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover we de verwerking van uw persoonsgegevens onderbouwen met de afweging van belangen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij het aantekenen van een dergelijk bezwaar verzoeken we om redenen aan te voeren waarom we uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd zouden moeten verwerken. In het geval van een gefundeerd bezwaar van uw kant beoordelen we de situatie en zullen we ofwel de gegevensverwerking staken c.q. aanpassen, of zullen we u onze dwingende gerechtvaardigde redenen voorleggen op basis waarvan we de verwerking moeten voortzetten.

Recht van bezwaar tegen een verwerking van gegevens voor direct marketing

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doelen van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken. Het bezwaar kan zonder vaste vorm worden gemaakt en moet indien mogelijk worden gericht aan: MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen

11. Verantwoordelijke plaats voor MEDIONmobile/ALDI TALK is MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland.

MEDIONmobile is een handelsnaam van MEDION AG.

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze Corporate Privacy Officer, Peter Staab, ook bereikbaar via e-mail:dataprivacy.medionmobile-nl@medion.com.

(Versie van deze Verklaring gegevensbescherming van MEDION AG, 3/2019, 1)

Internetveiligheid

Internetveiligheid

Als u gebruik maakt van internet, bijvoorbeeld via ALDI TALK prepaid mobiel internet, dan dient u zich bewust te zijn van de risico’s die daaraan verbonden kunnen zijn. Wij hebben hieronder een aantal belangrijke risico’s voor u op een rijtje gezet en de maatregelen die u zou kunnen treffen om die risico’s te beperken of te voorkomen.

Actuele informatie en achtergrondinformatie over de risico’s van internetgebruik kunt u onder meer vinden op www.waarschuwingsdienst.nl, een site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en op www.digibewust.nl, een initiatief van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijk organisaties.

Risico’s op het internet

Netneutraliteit

Veilig en betrouwbaar mobiel internet via ALDI TALK

Als klant van ALDI TALK maakt u gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Mobiel internet wordt steeds belangrijker. Daarom beschermt KPN u en het netwerk met beveiligingsmaatregelen, en waarborgt het de dienstverlening door capaciteit (beschermende) maatregelen.

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens uitzonderingen benoemd. Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk leggen we u graag uit in hoeverre en waarom KPN gebruik maakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden, en wat u daar als gebruiker van merkt.

Beveiliging van de internetverbinding en randapparatuur

Op het KPN netwerk wordt een zogenaamde firewall voor inkomend verkeer toegepast op mobiele internet diensten. De firewall voorkomt dat derden ongevraagd data naar uw mobiele aansluiting kunnen sturen, en daarmee ongewenste data volumes en kosten voor u veroorzaken. Daarnaast houdt de firewall andere bedreigingen vanuit het internet tegen.

Bescherming tegen DDOS aanvallen

Als er een DDOS (Distributed Denial Of Services) aanval vanaf internet op het KPN netwerk plaatsvindt, kan KPN ingrijpen door het kwaadaardige verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermt KPN zijn netwerk, en is er geen risico op onderbreking van de dienstverlening voor u.

Tegengaan van ongevraagde berichten (spambestrijding)

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt wel meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. KPN en u hebben er groot belang bij dat er maatregelen worden getroffen om deze ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk te weren. Niet alleen wordt daarmee voorkomen dat e-mailboxen ongewenst snel vol raken, maar als uit een netwerk heel veel spam-berichten worden verspreid zullen andere netwerkaanbieders in de wereld ertoe overgaan al het e-mailverkeer van dat netwerk te blokkeren (‘blacklisting’). KPN treft daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan.

Veel internet service providers blokkeren standaard Poort 25, en dus mail vanuit het internet om de verspreiding van spam tegen te gaan. Poort 25 wordt gebruikt door e-mailprogramma’s zoals Outlook om mail te versturen via een mailserver (SMTP). Om u als mobiele klant van KPN toch de mogelijkheid te bieden mail te versturen vanuit uw account op uw smartphone zal KPN zorgen voor aflevering van mail, ontdaan van spam voor ruim 200 van deze internet service provider mail servers. KPN blokkeert dus geen Poort 25 t.b.v. mail vanuit de mobiele telefoon.

Het uitgaande e-mailverkeer naar de SMTP server van KPN is niet geblokkeerd tenzij KPN Spam of “abuse” detecteert. Net als bij de bescherming tegen DDOS aanvallen kan KPN ingrijpen door het Spam verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om Spam verkeer van legitiem e-mail verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren.

Maatregelen om capaciteit te waarborgen

Indien er een hoge piek in het internetverkeer optreedt, kan het voorkomen dat er congestie optreedt. Ook bij een storing in (een deel van) het netwerk kan het voorkomen dat er minder capaciteit beschikbaar is en er congestie optreedt. Congestie kan verschillend worden ervaren, naast het gebruikers verkeer (data en spraak) is er ook signalering nodig. Dit is benodigd om een verbinding tot stand te brengen en zal volgens de standaard waar nodig voorgaan om communicatie mogelijk te maken op de stromen van spraak en data. Binnen het internetverkeer wordt door KPN echter geen onderscheid gemaakt in verkeersstromen.

Vanwege de schaarste aan IPv4 adressen ontstaan door de groeiende behoefte aan mobiel internet toegang en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn past KPN “Carrier Grade NAT” toe op mobiele internetdiensten.

Gebruik van internationale standaarden

KPN streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij investeren daarom in een mobiel netwerk dat is ingericht volgens de geldende internationale technische standaarden. Volgens die standaarden worden spraak (traditionele telefonie) en de zogenaamde signalering (noodzakelijke uitwisseling van gegevens tussen netwerk en randapparaat om de dienst mogelijk te maken, inclusief sms) iets anders behandeld dan de data (internet) dienstverlening.

Zie voor de internationale standaarden, bijvoorbeeld de volgende websites:

 • GSMA;
 • ETSI en het 3G Partnering Program (3GPP);


 • In het GSM (‘2G’) radionetwerk betekent dit dat er in het radionetwerk tijdslots worden toegewezen aan signalering, spraak en data. In het UMTS (’3G’) radionetwerk betekent dit dat spraak in een andere Quality of Service (QoS) klasse wordt ingedeeld dan data (ETSI 3GPP TS 23.107).

  Bij mobiele netwerken is er vooraf geen speciale capaciteit gereserveerd voor klanten in het (radio)netwerk. De capaciteit wordt altijd gelijk verdeeld onder klanten die het netwerk gelijktijdig gebruiken. KPN bepaalt de noodzakelijke capaciteit van het mobiele netwerk op basis van het verwachte gebruik. Dit wordt bepaald aan de hand van verwachte aantal klanten en de trend in het waargenomen piekverkeer. Uitbreidingen worden tijdig opgestart binnen de capaciteits- en planningsrichtlijnen.

  Naleving wettelijke verplichtingen

  Tot slot zorgt KPN voor uitvoering van wettelijke maatregelen zoals de uitvoering van gerechtelijke bevelen. KPN zal toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel daartoe dwingt.