Zo werkt het
Hulp & Service
ALDI Talk App
Over ALDI TALK
Over ALDI Talk
Disclaimer
 
 

MEDIONmobile heeft de informatie op deze website (waaronder tarieven, productbeschrijvingen en productspecificaties, handleidingen en formulieren) met de uiterste zorg geformuleerd, maar sluit niet uit dat daarin fouten, onvolledigheden of verschrijvingen staan. MEDIONmobile kan er niet voor instaan dat de informatie, diensten en/of programmatuur die op deze website worden aangeboden, geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze wilt gebruiken.
MEDIONmobile en ALDI sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard en op welke grond dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, de daarop aangeboden informatie, diensten en/of programmatuur dan wel die verband houdt met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Indien u van deze website gebruik maakt, accepteert u deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

MEDIONmobile is een handelsnaam van MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland

naar boven
Onze Algemene Voorwaarden
 
 

Algemene Voorwaarden voor prepaid mobiele telecommunicatiediensten van MEDION AG gevestigd te Essen, Duitsland.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis:

 • Aanvullende Voorwaarden: eventuele voorwaarden die naast de Algemene Voorwaarden gelden ten aanzien van een specifieke aanbieding voor MEDIONmobile Diensten of ten aanzien van een specifieke MEDIONmobile Dienst;
 • Algemene Voorwaarden: de ze algemene voorwaarden;
 • Apparatuur: elk apparaat (inclusief bijbehorende software) die door de Klant wordt aangewend voor gebruik van de MEDIONmobile Diensten;
 • Beltegoed: het voorafbetaalde bedrag ten bedrage waarvan de Klant gebruik kan maken van MEDIONmobile Diensten;
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de MEDIONmobile Diensten;
 • MEDION: de vennootschap naar Duits recht MEDION AG, gevestigd te Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland;
 • MEDIONmobile: de handelsnaam waaronder MEDION de MEDIONmobile Diensten aanbiedt.
 • MEDIONmobile Diensten: de door MEDION geleverde openbare elektronische communicatiediensten met betrekking tot het directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;
 • Netwerk: het openbare elektronische communicatienetwerk voor mobiele telecommunicatiediensten waarvan MEDION bij de MEDIONmobile Diensten gebruikmaakt;
 • Overeenkomst: de tussen de Klant en MEDION gesloten overeenkomst in verband met de levering en het gebruik van de MEDIONmobile Diensten;
 • Roaming: de mogelijkheid om in het buitenland via andere communicatienetwerken dan het Netwerk gebruik te maken van MEDIONmobile Diensten;
 • SIM-kaart: de Subscriber Identity Module kaart die, na plaatsing in de Apparatuur, de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van MEDIONmobile Diensten;
 • Website: alle pagina‘s die vallen onder het door MEDION beheerde domein www.medionmobile.nl.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MEDION met betrekking tot MEDIONmobile Diensten en op de Overeenkomst. Voor een specifieke aanbieding of voor specifieke MEDIONmobile Diensten kan MEDION Aanvullende Voorwaarden hanteren die door aanvaarding door de Klant van de betrokken aanbieding of door aanschaf door de Klant van de betrokken MEDIONmobile Dienst worden aanvaard en dan eveneens van toepassing zijn op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden.
2.2 Indien enig beding in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bedingen onverkort van toepassing. MEDION en de Klant in overleg een nieuw beding overeenkomen ter vervanging van het nietige c.q. vernietigde beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het nietige c.q. vernietigde beding in acht worden genomen.
2.3 MEDION kan de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en de tarieven voor de MEDIONmobile Diensten te allen tijde wijzigen. MEDION maakt dergelijke wijzigingen in ieder geval via haar Website bekend. De wijzigingen treden in werking een maand na de bekendmaking of op een latere datum indien dat bij de bekendmaking wordt vermeld. Indien de Klant een wijziging niet accepteert, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging moet MEDION voor de ingangsdatum van de wijziging hebben bereikt.
2.4 De in het vorige lid genoemde opzeggingsbevoegdheid geldt niet indien de wijziging: (i) in het voordeel is van de Klant of geen gevolgen heeft voor zijn rechtspositie, (ii) reeds bij het aangaan van de Overeenkomst was overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de periodieke wijziging van tarieven op grond van factoren buiten de controle van MEDION, of (iii) van overheidswege of op grond van toepasselijke wet- en regelgeving is vereist.

3. Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de verzegeling op de verpakking van de prepaid telefoonkaart verbreekt en zijn SIM-kaart activeert.
3.2 De Klant kan gebruik maken van de MEDIONmobile Diensten zolang hij beschikt over Beltegoed en dit Beltegoed geldig is.
3.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
3.4 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDION. MEDION kan hieraan voorwaarden stellen.
3.5 MEDION is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

4. Beltegoed

4.1 MEDION biedt de Klant de mogelijkheid aan om het Beltegoed op te waarderen. MEDION stelt de bedragen vast waarmee Beltegoed kan worden opgewaardeerd en kan voor specifieke MEDIONmobile Diensten afzonderlijke vormen van Beltegoed of wijzen van opwaardering hanteren. MEDION kan de bedragen waarvoor kan worden opgewaardeerd, de vormen van Beltegoed en de wijzen van opwaardering wijzigen met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken.
4.2 Indien niets anders vastgelegd in de Aanvullende Voorwaarden, is het Beltegoed op de SIM-kaart onbeperkt houdbaar indien de Klant minimaal één keer per 12 maanden na activering dan wel na de voorgaande opwaardering het Beltegoed opwaardeert. Indien de Klant het Beltegoed niet binnen 12 maanden opwaardeert, wordt het “bevroren” voor een periode van 3 maanden, waardoor de Klant alleen nog van MEDIONmobile Diensten gebruik kan maken voor zover daarvoor geen vergoeding geldt. Indien de Klant binnen die periode van 3 maanden het Beltegoed niet opwaardeert, verliest het dan resterende Beltegoed zijn geldigheid en zullen de MEDIONmobile Diensten niet meer worden geleverd aan de Klant. Het Beltegoed en het telefoonnummer komen dan automatisch te vervallen, de SIM-kaart is niet meer te gebruiken en de Overeenkomst is dan beëindigd, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van compensatie.
4.3 De Klant heeft gedurende de Overeenkomst noch bij beëindiging van de Overeenkomst recht op terugbetaling van (een deel van) het Beltegoed door MEDION.

5. MEDIONmobile Diensten

5.1 De MEDIONmobile Diensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd kan worden gegarandeerd. De kwaliteit houdt onder andere verband met de gebruikte Apparatuur, de radiodekking van het Netwerk en atmosferische omstandigheden. MEDION garandeert niet de voortdurende beschikbaarheid of ongestoorde werking van het Netwerk of MEDIONmobile Diensten. De Klant kan bij de Klantenservice van MEDION en/of via de Website meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Netwerk en MEDIONmobile Diensten.
5.2 MEDION biedt de mogelijkheid van Roaming aan in bepaalde landen buiten Nederland. De lijst van deze landen is via de Website en de Klantenservice van MEDION te raadplegen en kan door MEDION van tijd tot tijd worden aangepast. De Klant kan in de betreffende landen gebruik maken van Roaming met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die in de desbetreffende landen gelden. MEDION garandeert niet de beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening bij Roaming en kan de mogelijkheid tot Roaming met betrekking tot bepaalde MEDIONmobile Diensten uitsluiten of nader beperken. De toepasselijke tarieven bij Roaming zijn op de Website of via de Klantenservice van MEDION te raadplegen en zijn aan verandering onderhevig.
5.3 MEDION garandeert geen minimumsnelheid voor dataverkeer en kan een datalimiet instellen. MEDION kan de vertrouwelijkheid van gegevens bij gebruik van het Internet niet garanderen. De Klant onderkent dat het gebruik van het Internet met behulp van de MEDIONmobile Diensten risico‘s met zich meebrengt. Deze risico‘s zijn in algemene zin beschreven op de Website.
5.4 MEDION behoudt zich het recht voor om zijn aanbod van MEDIONmobile Diensten aan te passen, bepaalde MEDIONmobile Diensten af te schaffen of te vervangen door andere diensten. Om de prijs, functionaliteit, kwaliteit en/ of continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is MEDION voorts gerechtigd om alle Klanten over te zetten naar het netwerk en/of de netwerkdiensten van een andere aanbieder. Dergelijke aanpassingen, afschaffingen, vervangingen of overzettingen zullen vooraf door MEDION aan de Klant worden meegedeeld en MEDION zal zich inspannen deze met zo min mogelijk overlast voor de Klant uit te voeren.

6. Rechten en verplichtingen van de Klant

6.1 De Klant dient de MEDIONmobile Diensten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. Tevens is de Klant gehouden redelijke instructies van MEDION of van daartoe bevoegde toezichthoudende of justitiële autoriteiten op te volgen.
6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van door de Klant gebruikte Apparatuur en voor de beveiliging van die Apparatuur tegen onbevoegd gebruik.
6.3 De Klant is uitsluitend gerechtigd tot een normaal gebruik van de MEDIONmobile Diensten. "Normaal gebruik" wil zeggen mobiel bel- en/of dataverkeer geïnitieerd vanaf een mobiel toestel (of een ander mobiel apparaat waarmee bel-en/of data verkeer geïnitieerd kan worden). In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van gebruik van de MEDIONmobile Diensten: (i) voor (technische) kunstgrepen, waaronder het gebruik ten behoeve van niet-mobiele apparatuur zoals SIMboxen, GSM gateways of ten behoeve van automatische oproepsystemen, (ii) voor wederverkoop, (iii) op een wijze waardoor schade of hinder wordt toegebracht aan MEDION of derden, en/of (iv) op een wijze waardoor het functioneren of de integriteit van het Netwerk of de systemen van MEDION worden bedreigd dan wel het Netwerk of de systemen van MEDION onevenredig worden belast. MEDION behoudt zich het recht voor om in geval van ander dan normaal gebruik de levering van MEDIONmobile Diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of te beëindigen.
6.4 Om misbruik te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard pincode te vervangen door een persoonlijke pincode. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze pincode.
6.5 De door MEDION aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart is en blijft eigendom van MEDION. Het kopiëren of op enigerlei wijze aanpassen van de SIM-kaart is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDION.
6.6 De Klant dient zorgvuldig met de SIM-kaart om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, verlies, beschadiging en diefstal. In geval van onbevoegd gebruik, diefstal, verlies of beschadiging van de SIM-kaart dient de Klant MEDION daarvan onverwijld in kennis te stellen. Op verzoek van de Klant en na betaling van de hiermee gemoeide kosten, ontvangt de Klant van MEDION bij diefstal, verlies of beschadiging een nieuwe SIM-kaart.
6.7 De Klant is aansprakelijk voor de kosten voor het gebruik van MEDIONmobile Diensten met behulp van de aan de Klant verstrekte SIM-kaart, ook al geschiedt dat gebruik zonder toestemming van de Klant.
6.8 MEDION is gerechtigd het gebruik van een SIM-kaart zonder voorafgaande mededeling aan de Klant te blokkeren in geval van (een vermoeden van) misbruik van die SIM-kaart. Alle kosten die verband houden met het blokkeren en opnieuw aansluiten van een SIM-kaart zijn voor rekening van de Klant.

7. Telefoonnummers en nummerbehoud

7.1 MEDION wijst de Klant een telefoonnummer toe. MEDION is gerechtigd het telefoonnummer van de Klant om zwaarwegende redenen, waaronder wordt begrepen veranderde wet- en regelgeving, of op instructie van het bevoegde gezag in te trekken of te wijzigen.
7.2 De Klant kan MEDION middels een daartoe bestemd formulier, dat via de Website en de Klantenservice van MEDION beschikbaar wordt gesteld, verzoeken een telefoonnummer te behouden dat de Klant bij een andere aanbieder van mobiele communicatiediensten in gebruik heeft, als de Klant de overeenkomst met die aanbieder beëindigt en die aanbieder zijn medewerking verleent aan portering van het nummer. Bij rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst en mits de Klant al zijn verplichtingen jegens MEDION is nagekomen, kan de Klant het telefoonnummer behouden voor gebruik bij een andere aanbieder indien de Klant daartoe voor beëindiging een verzoek richt tot de andere aanbieder.
7.3 Het porteren van nummers is mede afhankelijk van de medewerking van de betrokken andere aanbieder. MEDION is niet aansprakelijk in het geval nummerportering niet slaagt of wordt vertraagd.

8. Tarieven

8.1 De Klant is MEDION vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de MEDIONmobile Diensten volgens de daarvoor vastgestelde en bekendgemaakte tarieven. De verschuldigde vergoedingen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. De verschuldigde vergoedingen worden door MEDION in mindering gebracht op het Beltegoed van de Klant.
8.2 Voor de vaststelling van de door de Klant verschuldigde vergoedingen als bedoeld in het vorige lid zijn de gegevens uit de administratie van MEDION beslissend, tenzij de Klant de onjuistheid daarvan aantoont.
8.3 De Klant kan de actuele tarieven inzien via de Website of opvragen via de Klantenservice van MEDION.

9. Opschorting

9.1 MEDION is gerechtigd de levering van MEDIONmobile Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de Klant zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION niet of niet tijdig nakomt.
9.2 De opschorting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige compensatie. De opschorting eindigt, behoudens bijzondere omstandigheden, indien de Klant binnen een door MEDION gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. MEDION kan vervolgens nadere voorwaarden stellen. Alle kosten die verband houden met de opschorting zijn voor rekening van de Klant.
9.3 Indien MEDION vaststelt dat de Klant binnen een redelijke termijn, na daartoe door MEDION schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen niet alsnog is nagekomen, kan MEDION de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

10. Wijzigingen, Storingen en Onderhoud

10.1 MEDION kan de (technische en functionele) eigenschappen van de MEDIONmobile Diensten en/of het Netwerk wijzigen. MEDION kan voorts ten behoeve van onderhoud, instandhouding, uitbreiding of wijziging van het Netwerk en/of de MEDIONmobile Diensten (de mogelijkheid tot) het gebruik van MEDIONmobile Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen. MEDION zal een eventuele onderbreking van de dienstverlening tijdig van tevoren bekendmaken, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
10.2 Eventuele storingen aan het Netwerk en/of de MEDIONmobile Diensten zullen zo spoedig mogelijk worden onderzocht, waarbij MEDION zich zal inspannen om de storing zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen.
10.3 De kosten van storingsonderzoek en herstel aan het Netwerk komen voor rekening van MEDION. Deze kosten komen voor rekening van de Klant indien uit het onderzoek blijkt, dat de storing zich bevindt in de Apparatuur van de Klant, dan wel het gevolg is van een handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION.
10.4 In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de benodigde vergunningen terzake de MEDIONmobile Diensten of het Netwerk, of indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken, is MEDION gerechtigd de levering van MEDIONmobile Diensten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11. Aansprakelijkheid Klant

11.1 De Klant is aansprakelijk voor de schade die MEDION lijdt als gevolg van onrechtmatig handelen door de Klant of handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION.
11.2 De Klant vrijwaart MEDION tegen aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken zijn terug te voeren op enig onrechtmatig handelen door de Klant of enig handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens MEDION.

12. Aansprakelijkheid MEDION

12.1 MEDION is jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige schade, op welke grondslag deze ook wordt gevorderd, behoudens indien en voor zover aansprakelijkheid van MEDION in de volgende leden van dit artikel is voorzien.
12.2 Met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, is MEDION in verband met een aan MEDION toerekenbare tekortkoming of in verband met onrechtmatig handelen door MEDION jegens de Klant slechts aansprakelijk voor directe schade tot een maximumbedrag van € 500,-- per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Onder directe schade wordt in het kader van dit artikel uitdrukkelijk niet begrepen gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, omzet- of winstderving, bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill of klanten, of schade door verlies of verminking van gegevens.
12.3 Indien als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen meer dan één vordering ontstaat van klanten van MEDION, dan is de aansprakelijkheid van MEDION ten aanzien van al haar Klanten gezamenlijk beperkt tot een bedrag van € 500.000,-- voor die gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen en tot een maximumbedrag van € 1.000.000,-- per kalenderjaar. MEDION is in zodanig geval slechts verplicht de aan MEDION toerekenbare directe schade per Klant naar evenredigheid te voldoen.
12.4 De Klant dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één jaar nadat deze aan de Klant bekend is geworden schriftelijk aan MEDION te hebben gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat een eerdere melding van die schade in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
12.5 MEDION is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de Klant van diensten van derden met behulp of door middel van de MEDIONmobile Diensten en evenmin voor schade die voortvloeit uit het onjuist adviseren door de Klantenservice van MEDION.
12.6 Onverminderd de voorgaande leden van dit artikel, is MEDION slechts aansprakelijk voor schade die naar objectieve maatstaven redelijkerwijze te voorzien was op het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover het schade betreft die is veroorzaakt door opzet of bewuste nalatigheid door MEDION dan wel indien en voor zover de aansprakelijkheid van MEDION voor de betrokken schade op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onder het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

13. Persoonsgegevens

13.1 Door MEDION bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst verzamelde (persoons)gegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van MEDION en met inachtneming van de pirvacyverklaring van Medion, zoals gepubliceerd op de Website, verwerkt ten behoeve van:

 • het aanbieden en uitvoeren van de MEDIONmobile Diensten;
 • het aangaan en (doen) nakomen van contractuele verplichtingen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden;
 • klachtbehandeling en geschilbeslechting;
 • marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, alsmede de levering van toegevoegde waardediensten, mits de Klant daarvoor toestemming heeft verleend en met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken;
 • het bevorderen van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen binnen MEDION.

13.2 De Klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens en kan bij de Klantenservice van MEDION nadere informatie inwinnen over de verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens.
13.3 MEDION verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden: (i) voor de uitvoering van de Overeenkomst en andere in artikel 13.1 genoemde doeleinden; (ii) indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten, (iii) op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad en/of (iv) indien MEDION de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde.
13.4 MEDION treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de MEDIONmobile Diensten, welke maatregelen nader uiteen zijn gezet op de Website en onder meer ertoe strekken om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen onbedoelde of niet toegestane opslag, verwerking, toegang, verstrekking, wijziging, verlies of vernietiging. Bij inbreuken op de beveiliging met nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de continuïteit van de MEDIONmobile Diensten zal MEDION de ACM en eventuele andere toezichthoudende autoriteiten daarvan in kennis stellen. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Klant, zal MEDION zich inspannen om de Klant eveneens onverwijld daarvan in kennis stellen.

14. Geschillenregeling

14.1 Geschillen tussen de Klant en MEDION over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden) kunnen zowel door de Klant als door MEDION worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
14.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan MEDION heeft voorgelegd. MEDION zal binnen dertig dagen na ontvangst van de brief schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal MEDION de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk wordt gezonden.
14.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van MEDION dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
14.4 Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is MEDION aan deze keuze gebonden. Indien MEDION het geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, zal MEDION de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Indien de Klant niet of niet binnen voornoemde termijn reageert, is MEDION gerechtigd het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15. Toepasselijk recht

15.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden.
15.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel, kunnen geschillen ook worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, dan wel aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in gevallen dat de ACM bevoegd is. De MEDIONmobile Diensten worden u aangeboden door MEDION AG, met zetel te Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland.

naar boven
Privacybeleid
 
 

Privacyverklaring ALDI TALK

MEDIONmobile is verheugd met uw bezoek aan deze website en met uw interesse in de ALDI TALK diensten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waar wij bij al onze bedrijfsprocessen rekening mee houden.

Houdt u er rekening mee dat de websites van MEDIONmobile links (koppelingen) naar websites van andere aanbieders kunnen bevatten, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Indien via deze website bestellingen kunnen worden geplaatst of indien u contact opneemt met de Klantenservice van ALDI TALK, slaat MEDIONmobile klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling of voor het beantwoorden van uw vraag noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, eventuele contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en (bij een bestelling) de voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Actuele productinformatie en aanbiedingen worden alleen met uw instemming aan u verzonden.

MEDIONmobile verwerkt uw gegevens om de lopende overeenkomst te onderhouden en om u - met uw toestemming - informatie over onze actuele aanbiedingen toe te zenden. Daarnaast bieden we vooraanstaande partners de mogelijkheid om u, binnen de kaders van de wet, informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Natuurlijk kunt u op ieder moment uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. De contactgegevens treft u aan op deze website.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als u onze internetsites bezoekt, hebben wij in de regel geen persoonlijke gegevens van u nodig. Alleen het momenteel door uw PC gebruikte IP-adres, de datum en tijd, het browsertype, het besturingssysteem van uw PC en de door u bekeken pagina's worden opgeslagen. Herleiden van deze gegevens naar uw persoon is uitgesloten. De in logbestanden automatisch verkregen gegevens van uw bezoek op onze websites worden alleen voor statistische en beveiligingstechnische doeleinden verwerkt.

Andere persoonsgebonden gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres hebben wij alleen nodig wanneer u een bestelling plaatst, direct contact met ons opneemt of wanneer u zich wilt aanmelden voor een nieuwsbrief of een gesloten gebruikersgroep. In deze gevallen volgt de verzameling van de noodzakelijke gegevens binnen uw invloedssfeer.

Als u zich registreert als afnemer van ALDI TALK diensten, dan kunnen we uw elektronische contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) gebruiken om u te benaderen met aanbiedingen in het kader van de ALDI TALK diensten of soortgelijke diensten. U kunt op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw contactgegevens voor die doeleinde intrekken.

Verkeersgegevens en locatiegegevens met betrekking tot uw gebruik van ALDI TALK diensten verwerken wij voor zover nodig om u voor deze diensten te kunnen factureren. Die gegevens worden, met inachtneming van de wettelijke bewaarplichten, niet langer bewaard dan de wettelijke termijn die geldt voor betwisting of handhaving van de betreffende facturen. Indien u daarvoor toestemming verleent, verwerken wij uw verkeersgegevens en locatiegegevens voorts voor zover en voor zolang als noodzakelijk is om marktonderzoek of verkoopactiviteiten te verrichten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, dan wel om door u aangevraagde toegevoegde waardediensten te kunnen leveren. Uw toestemming voor het gebruik van verkeersgegevens en locatiegegevens voor voornoemde doeleinden kunt u eveneens op elk moment intrekken.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine configuratiebestanden die bij bezoek aan een website op uw harde schijf worden achtergelaten. MEDIONmobile maakt gebruik van cookies om de voorkeuren en behoeften van gebruikers te volgen en de website dienovereenkomstig te kunnen optimaliseren. Cookies helpen ons om populaire gebieden van ons internetaanbod te identificeren. Zo kunnen wij de inhoud van onze internetsites beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers en ons internetaanbod verbeteren. Cookies kunnen worden ingezet om na te gaan of er vanaf uw computer al eerder een verbinding met onze websites tot stand is gekomen. De cookies kunnen uw computer identificeren, echter niet de relatie tot uw persoon herleiden.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen, indien u bij uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" selecteert. Hoe dit per systeem functioneert, hangt af van de specifieke browser die u gebruikt. In uw systeemmappen kunt u bovendien een geplaatste cookie op elk moment verwijderen.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens

Alle gegevens, automatisch opgeslagen of door u ter beschikking gesteld, worden door ons vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend om uw aanvraag te beantwoorden, uw bestelling te verwerken, de door u aangevraagde dienst beschikbaar te stellen, voor statistische doeleinden, voor (anonieme) marktonderzoek met betrekking tot onze producten en diensten of (indien u daarvoor toestemming heeft gegeven) voor direct marketingdoeleinden. De medewerkers van MEDIONmobile zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Wij verstrekken uw (persoons)gegevens slechts aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst voor de levering van ALDI TALK diensten of voor enige andere doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring. De betreffende derden zijn eveneens verplicht tot vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en mogen deze slechts verwerken voor de doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Veiligheid

MEDIONmobile treft de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, verstoring of toegang door onbevoegde personen. De veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Bekendmaking van wijzigingen

Wijzigingen in onze privacyverklaring worden hier bekend gemaakt. Zo bent u er altijd van op de hoogte welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke voorwaarden.

MEDIONmobile is een handelsnaam van MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland

naar boven
Internetveiligheid
 
 

Internetveiligheid

Als u gebruik maakt van internet, bijvoorbeeld via ALDI TALK prepaid mobiel internet, dan dient u zich bewust te zijn van de risico’s die daaraan verbonden kunnen zijn. Wij hebben hieronder een aantal belangrijke risico’s voor u op een rijtje gezet en de maatregelen die u zou kunnen treffen om die risico’s te beperken of te voorkomen.

Actuele informatie en achtergrondinformatie over de risico’s van internetgebruik kunt u onder meer vinden op www.waarschuwingsdienst.nl, een site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en op www.digibewust.nl, een initiatief van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijk organisaties.

Risico’s op het internet

+ Spam

Spam is een verzamelnaam voor ongevraagde berichten, die bijvoorbeeld via e-mail of sms worden toegezonden. Vaak hebben deze berichten een commercieel karakter en is het doel ervan om de ontvanger aan te zetten tot de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst.

Naast het opwekken van irritatie, kan door deze ongevraagde - en vaak ook ongewenste - berichten uw e-mailbox of het geheugen van uw telefoon volraken, met als mogelijk gevolg het verlies van andere (wel gewenste) berichten en een nadelig effect op de prestaties (het beschikbare geheugen en de verwerkingssnelheid) van uw apparatuur. Ook bestaat het risico dat u onverhoopt een commerciële transactie aangaat of zich blootstelt aan verdere ongevraagde berichten door te reagereren op het bericht. Spam is ook een vaak gebruikte methode voor de verspreiding van computervirussen.

U kunt klachten over spam melden bij de OPTA, de toezichthouder in de telecommunicatiesector, via www.spamklacht.nl. Internationaal kunt u klachten over spam melden bij www.spamcop.net.

Om u te beschermen tegen spam volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Installeer een spamfilter. Er zijn vele soorten spamfilters beschikbaar voor zowel e-mail als sms-spam, ook goede gratis spamfilters. Kijk bijvoorbeeld op www.filterinternet.nl. Vaak wordt een spamfilter ook (gratis) aangeboden door de provider van uw e-maildienst. Let er wel op dat de aangeboden spamfilter van een betrouwbare bron afkomstig is.
 • U kunt de ontvangst van berichten over betaalde sms-abonnementsdiensten geheel blokkeren via www.smsdienstenfilter.nl, een initiatief van de stichting SMS-Gedragscode.
 • Beantwoordt nooit berichten waarvan u de afzender niet kent of die u anderszins twijfelachtig vindt.
 • Verwijder spamberichten direct en bij voorkeur zonder ze te openen.
 • Vul uw emailadres en mobiele telefoonnummer niet zomaar in op het internet als u niet zeker weet wat daarmee gebeurt.

+ Botnet/zombie

Een botnet is een netwerk van computers - dat kunnen ook mobiele apparaten zijn, zoals smartphones - die zijn besmet met een zogenaamde bot: een softwareprogramma dat automatisch en zelfstandig kan opereren. De bot wordt door middel van een virus, Trojaans Paard of andere (kwaadaardige) software in uw computersysteem ingebracht zodat uw computer via het internet onder controle komt te staan van iemand anders. De bot draait op de achtergrond van uw computersysteem zodat het niet opvalt. Een computer dat door een bot is geïnfecteerd wordt ook wel een zombie genoemd. Een botnet kan, bijvoorbeeld, worden gebruikt om spam te verzenden of om tegelijkertijd vanuit alle zombiecomputers grote hoeveelheden e-mail naar een bepaald computersysteem te zenden zodat deze onbruikbaar of onbereikbaar wordt (een zgn. ‘denial-of-service attack’). Een bot kan ook worden gebruikt om creditcard- of bankgegevens te onderscheppen of om uw computer open te stellen voor toegang door derden tot daarop opgeslagen informatie.

Om u te beschermen tegen dergelijke softwarerobots volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Installeer een virusscan programma en houdt deze geupdate. Dergelijke virusscanners zijn op grote schaal te verkijgen; soms als onderdeel van een meeromvattend beveiligingspakket.
 • Gebruik een Firewall, een programma dat uw computer of netwerk beschermt tegen toegang van buiten. Ook Firewall programmatuur is op grote schaal verkrijgbaar, al dan niet als onderdeel van een meeromvattend beveiligingspakket.
 • Bezoek geen dubieuze websites en open geen twijfelachtige e-mailberichten of bijlagen bij dergelijke e-mailberichten.
 • Zorg dat het besturingssysteem van uw apparatuur steeds up to date is, bijvoorbeeld door ‘Automatische Updates’ in te schakelen.
 • Let op tekenen dat uw computer door een bot is geïnfecteerd: uw computer loopt bijvoorbeeld veel langzamer of de indeling van uw werkblad of van andere toepassingen is opeens veranderd.

+ Trojaans Paard

Een Trojaans Paard - of kortweg ‘Trojan’ - is een computerprogramma dat verpakt zit bij een ander (schijnbaar ongevaarlijk) softwareprogramma en zich nestelt op de harde schijf van uw computer. Een Trojaans Paard richt niet zelfstandig schade aan op uw computer (zoals een computervirus) maar verschaft derden via het internet toegang tot uw computer. Een Trojaans Paard kan als bijlage bij een e-mailbericht zitten, maar ook verpakt in een programma dat u op internet download.

Om u te beschermen tegen Trojaanse Paarden volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Open nooit bestanden bij e-mails waarvan u de herkomst niet kent (met name bestanden met de extensie .exe en .vbs).
 • Download niet bestanden van het internet als u twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.
 • Klik niet door op dubieuze plaatjes die op het internet staan.
 • Installeer een virusscan programma en houdt deze geupdate. Dergelijke virusscanners zijn op grote schaal te verkijgen; soms als onderdeel van een meeromvattend beveiligingspakket.
 • Zorg dat het besturingssysteem van uw apparatuur steeds up to date is, bijvoorbeeld door ‘Automatische Updates’ in te schakelen

+ Computervirus

Een computervirus is een programma dat zichzelf kan kopiëren en zich nestelt in (of hecht aan) een ander bestand op uw computer, bijvooorbeeld bestanden van uw besturingssysteem. Computervirussen worden vaak via e-mail verspreid, meestal als bijlage bij het e-mailbericht. Daarbij wordt soms net gedaan of het e-mailbericht van een betrouwbare of bekende afzender afkomstig is (de helpdesk van uw service provider, een update van uw besturingssoftware leverancier, een bericht van uw bank). Virussen kunnen, met gebruikmaking van uw adressenbestand, spamberichten verzenden en, in ernstige gevallen, gegevens op uw computer beschadigen of verwijderen.

Om u te beschermen tegen virussen volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Open nooit bestanden bij e-mails waarvan u de herkomst niet kent of waarvan u de betrouwbaarheid twijfelachtig vindt.
 • Download niet bestanden van het internet als u twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.
 • Installeer een virusscan programma en houdt deze geupdate. Dergelijke virusscanners zijn op grote schaal te verkijgen; soms als onderdeel van een meeromvattend beveiligingspakket.
 • Zorg dat het besturingssysteem van uw apparatuur steeds up to date is, bijvoorbeeld door ‘Automatische Updates’ in te schakelen.

+ Spyware

Spyware is programmatuur waarmee, zonder dat u het weet, gegevens uit uw computer worden verzameld en gezonden naar derden. Vaak gaat het dan om informatie voor reclamedoeleinden, zoals de websites die u bezoekt, welke programma’s u heeft geïnstalleerd, welke e-mailberichten u verzendt.

Om u te beschermen tegen virussen volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Open nooit bestanden bij e-mails waarvan u de herkomst niet kent of waarvan u de betrouwbaarheid twijfelachtig vindt.
 • Download niet bestanden van het internet als u de twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan. Let met name op reclameprogrammatuur (Adware) die u soms moet installeren of accepteren om gebruik te kunnen maken van (gratis) applicaties op het internet; soms zit daarin spyware verborgen.
 • Scan uw computer met enige regelmaat met behulp van een spyware detectieprogramma. Dergelijke detectieprogramma’s worden op vrij grote schaal aangeboden (ook gratis, maar let dan wel op de betrouwbaarheid van de bron) en maken soms onderdeel uit van virusscanprogrammatuur of van meeromvattende beveiligingspakketten.
 • Gebruik een Firewall, een programma dat uw computer of netwerk beschermt tegen toegang van buiten. Ook Firewall programmatuur is op grote schaal verkrijgbaar, al dan niet als onderdeel van een meeromvattend beveiligingspakket.
 • Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld kijken op www.spywaretips.nl.

+ Phishing

Bij phishing worden uw gegevens (vaak bank- en creditcardgegevens) ontfutselt. Vaak gebeurt dit via een e-mailbericht die afkomstig lijkt van een betrouwbare afzender. In het phishingbericht wordt dan gevraagd om een onmiddellijke reactie en gedreigd met nadelige gevolgen als u aan het bericht geen gehoor geeft. U wordt soms verzocht op een link te klikken en aldaar uw gegevens in te voeren. Die link leidt dan naar een website die bedriegelijk veel lijkt op een voor u bekende website, zoals de website van uw bank voor internetbankieren. U kunt ook worden verzocht deze gegevens via een telefoonnummer of per e-mail door te geven. Soms omvat het phishingbericht een Trojaans Paard (een zgn. ‘keylogger’) waarmee een derde kan meekijken bij wat u intikt op uw toetsenbord (zoals uw wachtwoorden en uw bank- en creditcardgegevens).

Om u te beschermen tegen virussen volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Wees kritisch ten opzichte van e-mailberichten die u niet verwacht, zeker als daarin op enigerlei wijze wordt verzocht om vertrouwelijke gegevens door te geven (zoals wachtwoorden en bank- en creditcardgegevens). Kijk bijvoorbeeld goed op welke wijze de berichten zijn opgesteld (heel generiek of op een slordige manier).
 • Check met behulp van een telefoonnummer of emailadres dat u zelf reeds kent bij de schijnbare afzender van het phishingbericht of het bericht inderdaad door die afzender is gezonden.
 • Gebruik niet de link in een e-mailbericht om naar officiële websites te gaan (zoals de website van uw bank). Reageer niet op e-mailberichten en gebruik niet eventuele telefoonnummers die daarin staan vermeld om uw vertrouwelijke gegevens door te geven.
 • Open nooit bestanden bij e-mails waarvan u de herkomst niet kent of waarvan u de betrouwbaarheid twijfelachtig vindt.
 • Check altijd de websitenaam (url) en de opmaak van de site waarop u uw vertrouwelijke gegevens invoert. Controleer of deze overeenkomst met de websiteaanduiding en opmaak die u normaal gesproken ziet. Is dat niet het geval, sluit de website dan direct af en voer geen gegevens daarop in. Waarschuw de betrokken instelling.

+ Identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude worden uw persoonlijke gegevens (zoals naam, wachtwoorden, bank- en creditcardgegevens) gebruikt door derden die zich daarmee voordoen als u om bijvoorbeeld gebruik te maken van elektronische diensten of om toegang te verkrijgen tot uw bankrekening. Die gegevens kunnen bijvoorbeeld met behulp van phishing of een Trojaans Paard worden verkregen of door inbraak (‘hacking’) van computersystemen.

Om u te beschermen tegen identiteitsfraude volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Wees terughoudend en oplettend bij het verstrekken van persoonlijke informatie op het internet. Ook wat betreft informatie die u op sociale of zakelijke netwerksites plaatst (zoals Facebook, Hyves of LinkedIn).
 • Kijk hierboven bij phishing en Trojaanse Paarden voor meer tips.

+ Ongewenste websites

U kunt op internet worden geconfronteerd met ongewenste websites, bijvoorbeeld met pornografische inhoud of met allerlei vormen van kwaadaardige software (‘malware’). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het onjuist intikken van websitenamen (derden gokken dan op veel voorkomende tikfouten), door pop-ups (vensters die spontaan verschijnen als u een website bezoekt), of doordat de website waar u heen wilde u direct doorverbindt naar een andere website.

Om u te beschermen tegen ongewenste websites volgen hierbij enkele aanbevelingen:

 • Installeer software waarmee u bepaalde websites, inhoud of popups kunt blokkeren.
 • Ter bescherming van kinderen, kunt u software installeren waarmee ouders het surfgedrag van kinderen kunnen monitoren.
 • Navigeer niet naar dubieuze websites en klik niet op dubieuze plaatjes op het internet.
 • Kijk voor voornoemde software bijvoorbeeld eens op www.filterinternet.nl en kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op www.saferinternet.org.
 • Klachten over de inhoud van websites kunt u - afhankelijk van de inhoud van de klacht - bijvoorbeeld richten aan: www.meldpunt.nl (Meldpunt Discriminatie Internet), www.meldpunt-kinderporno.nl en www.meldpuntcybercrime.nl (meldpunt van de Politie).

naar boven
Netneutraliteit
 
 

Veilig en betrouwbaar mobiel internet via ALDI TALK

Als klant van ALDI TALK maakt u gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Mobiel internet wordt steeds belangrijker. Daarom beschermt KPN u en het netwerk met beveiligingsmaatregelen, en waarborgt het de dienstverlening door capaciteit (beschermende) maatregelen.

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens uitzonderingen benoemd. Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk leggen we u graag uit in hoeverre en waarom KPN gebruik maakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden, en wat u daar als gebruiker van merkt.

Beveiliging van de internetverbinding en randapparatuur

Op het KPN netwerk wordt een zogenaamde firewall voor inkomend verkeer toegepast op mobiele internet diensten. De firewall voorkomt dat derden ongevraagd data naar uw mobiele aansluiting kunnen sturen, en daarmee ongewenste data volumes en kosten voor u veroorzaken. Daarnaast houdt de firewall andere bedreigingen vanuit het internet tegen.

Bescherming tegen DDOS aanvallen

Als er een DDOS (Distributed Denial Of Services) aanval vanaf internet op het KPN netwerk plaatsvindt, kan KPN ingrijpen door het kwaadaardige verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermt KPN zijn netwerk, en is er geen risico op onderbreking van de dienstverlening voor u.

Tegengaan van ongevraagde berichten (spambestrijding)

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt wel meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. KPN en u hebben er groot belang bij dat er maatregelen worden getroffen om deze ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk te weren. Niet alleen wordt daarmee voorkomen dat e-mailboxen ongewenst snel vol raken, maar als uit een netwerk heel veel spam-berichten worden verspreid zullen andere netwerkaanbieders in de wereld ertoe overgaan al het e-mailverkeer van dat netwerk te blokkeren (‘blacklisting’). KPN treft daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan.

Veel internet service providers blokkeren standaard Poort 25, en dus mail vanuit het internet om de verspreiding van spam tegen te gaan. Poort 25 wordt gebruikt door e-mailprogramma’s zoals Outlook om mail te versturen via een mailserver (SMTP). Om u als mobiele klant van KPN toch de mogelijkheid te bieden mail te versturen vanuit uw account op uw smartphone zal KPN zorgen voor aflevering van mail, ontdaan van spam voor ruim 200 van deze internet service provider mail servers. KPN blokkeert dus geen Poort 25 t.b.v. mail vanuit de mobiele telefoon.

Het uitgaande e-mailverkeer naar de SMTP server van KPN is niet geblokkeerd tenzij KPN Spam of “abuse” detecteert. Net als bij de bescherming tegen DDOS aanvallen kan KPN ingrijpen door het Spam verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om Spam verkeer van legitiem e-mail verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren.

Maatregelen om capaciteit te waarborgen

Indien er een hoge piek in het internetverkeer optreedt, kan het voorkomen dat er congestie optreedt. Ook bij een storing in (een deel van) het netwerk kan het voorkomen dat er minder capaciteit beschikbaar is en er congestie optreedt. Congestie kan verschillend worden ervaren, naast het gebruikers verkeer (data en spraak) is er ook signalering nodig. Dit is benodigd om een verbinding tot stand te brengen en zal volgens de standaard waar nodig voorgaan om communicatie mogelijk te maken op de stromen van spraak en data. Binnen het internetverkeer wordt door KPN echter geen onderscheid gemaakt in verkeersstromen.

Vanwege de schaarste aan IPv4 adressen ontstaan door de groeiende behoefte aan mobiel internet toegang en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn past KPN “Carrier Grade NAT” toe op mobiele internetdiensten.

Gebruik van internationale standaarden

KPN streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij investeren daarom in een mobiel netwerk dat is ingericht volgens de geldende internationale technische standaarden. Volgens die standaarden worden spraak (traditionele telefonie) en de zogenaamde signalering (noodzakelijke uitwisseling van gegevens tussen netwerk en randapparaat om de dienst mogelijk te maken, inclusief sms) iets anders behandeld dan de data (internet) dienstverlening.

Zie voor de internationale standaarden, bijvoorbeeld de volgende websites:

In het GSM (‘2G’) radionetwerk betekent dit dat er in het radionetwerk tijdslots worden toegewezen aan signalering, spraak en data. In het UMTS (’3G’) radionetwerk betekent dit dat spraak in een andere Quality of Service (QoS) klasse wordt ingedeeld dan data (ETSI 3GPP TS 23.107).

Bij mobiele netwerken is er vooraf geen speciale capaciteit gereserveerd voor klanten in het (radio)netwerk. De capaciteit wordt altijd gelijk verdeeld onder klanten die het netwerk gelijktijdig gebruiken. KPN bepaalt de noodzakelijke capaciteit van het mobiele netwerk op basis van het verwachte gebruik. Dit wordt bepaald aan de hand van verwachte aantal klanten en de trend in het waargenomen piekverkeer. Uitbreidingen worden tijdig opgestart binnen de capaciteits- en planningsrichtlijnen.

Naleving wettelijke verplichtingen

Tot slot zorgt KPN voor uitvoering van wettelijke maatregelen zoals de uitvoering van gerechtelijke bevelen. KPN zal toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel daartoe dwingt.

naar boven
Sitemap
 
 
naar boven

ALDI Foto service
Nummerbehoud
service-hotline
SIM-kaart